Vedtekter

Vedtektene sier noe om våre regler vi har mellom barnehager og eier, og barnehage og foresatte.

 VEDTEKTER FOR FURUHEIM BARNEHAGE

Formål:

Barnehagen drives i samsvar med ”Lov om barnehager”, forskrifter og retningslinjer fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Formålet er som beskrevet i loven: ”Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem”. Vi vil formidle verdier som er forankret i vår kultur samt lære barna om Jesus og de kristne grunnverdier. Vi markerer kristne høytider i barnehagen.

 

Eiers ansvar:

Furuheim Barnehage er en privat barnehage som eies og drives av Den Kristelige Menighet i Østfold. Det opprettes et styre for barnehagen som har ansvar for budsjett, regnskap og internkontroll, samt å ansette styrer og øvrig personale. Ansatte har lovfestet yrkeskadeforsikring, og barna er ulykke og ansvarsforsikret i barnehagetiden og på turer med barnehagen. Eier tar seg av nødvendig vedlikehold av barnehagebygning. Selskapet tegnes av styrets medlemmer som har signert i felleskap.

 

Årsplan:

Eier og styrer vil hver sommer utarbeide en årsplan med oversikt over aktiviteter og den pedagogiske virksomheten i barnehagen.

 

Foreldreråd og samarbeidsutvalg:

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme fellesinteresser for foreldregruppa i barnehagen, og ved samarbeid med barnehagen bidra til et godt samarbeidsmiljø. Samarbeidsutvalget består av to representanter fra både foreldre/foresatte, personalet og eiere. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende kontaktskapende organ.

 

Leke- og oppholdsareal:

Barnehagen følger gjeldende bestemmelser om netto leke og oppholdsareal pr.barn. Normen er 4m2 for barn over 3 år og 5,3 m2 for barn under 3 år. Utendørs har vi, i tillegg til den inngjerede lekeplassen, disponibelt et stor område med gressplen og skogområde

 

Opptakskrets og opptaksvilkår:

Naturlig opptakskrets er området Skjeberg-Fredrikstad Øst. Men barnehagen har ingen begrensninger i hvor barna kommer fra. Tildeling av ledige plasser foretas av barnehagen i samarbeid med kommunen i.h.t Barnehagelovens bestemmelser om en samordnet opptaksprosess.

Søknad sendes skriftlig til Fredrikstad kommune. Eierstyret, eller den de delegerer dette til, foretar opptak.

Opptak kan skje gjennom hele året. Barn som får plass, har også plass påfølgende barnehageår, dersom plassen ikke sies opp. For barn som får plass etter oppstart, kreves hel foreldrebetaling for den kalendermåneden barnet begynner i barnehagen. Prioritet ved opptak av barn: 1.§ 13 Barn med nedsatt  Funksjonsevne 2.Fremmenspråklige 3.Søsken

 

Oppsigelse:

Oppsigelse av plass skal skje skriftlig til barnehagen. For perioden 01.08-01.03 er oppsigelsen 1 måned.

Sies plassen opp etter 01.April,må det betales for plassen ut barnehageåret dvs  t.o.m Juni.

 

Åpningstid og ferieavvikling:

Barnehageåret starter i uke 31 og slutter i uke 27.Barnehagen holder stengt i felles ferien i uke 28-29-30.

Barnehagen har åpent mandag til fredag fra kl 06.45-17.00. Barnehagen er stengt alle helligdager og jule-og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl 12.00. Barnehagen har 5 planleggingsdager pr år. Datoene for disse gjøres kjent ved barnehageårets begynnelse.

 

Foreldrebetaling:

Vi følger  statens satser. Foreldrebetaling innbetales forskuddsvis den 15. hver måned. Eventuelt matpenger  kommer i tillegg og fastsettes av avdelingen. Foreldrene oppretter avtale om fast trekk med sin egen nettbank. Barnet mister plassen i barnehagen med umiddelbar virkning dersom innbetalingen ikke er mottatt innen 14 dager etter førstegangs purring.

 

Taushetsplikt:

Alle som jobber i barnehagen har taushetsplikt ovenfor det som berører barn, foreldre og ansatte i barnehagen.