Vi tilbyr vanntilvenning!

Kunnskapsdepartementet gir kommunale og private barnehager mulighet til å søke midler til vanntilvenning. Vi har benyttes oss av dette og fått tilskudd for året 2018. Målet med tilskuddet er at barn i førskolealder får tilstrekkelig vanntilvenning slik at deres svømmeferdigheter bedres og de blir trygge i vann. Vi er tildelt midler for 2019, så vi forsetter med vanntilvenning dette året også.

I 2018 gjennomførste vi vanntilvenning for første gang.
Barn, ansatte og foresatte er strålende fornøyd med ordningen. Vi kommer til å fortsette med dette så lenge vi får midler til dette. 

Målet er som dere ser at barna skal få tilstrekkelig vanntilvenning slik at deres svømmerferdigheter bedre når de lærer å svømme. Det er viktig å poengtere at dette ikke er en svømmeskole, men tilvenning for at barna skal bli trygge i vannet. 

De skal bli trygge på å få vann over hode og i øyene. De øver på å flyte og forflytte seg rundt i vannet. 

Vi knytter også dette tilbudet opp mot rammeplanen på fle områder, f.eks. nærmiljø og samfunn. 
"Barnehagen skal bidra til at barna erfarer at alle får utfordringer og like muligher til å deltakelse"
Livsmestrin og helse
"Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling" 
Kropp, bevegelse, mat og helse
"Gjennom arbeid med kropp, bevegelse, mat og helse skal barnehagen bidra til at barna vidreutvikler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske egenskaper."

 

Vi har fått tildelt midler for 2019 og fortsetter derned  vanntilvenning i år også.